ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Print
Category: Uncategorised
Published Date Written by Super User
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
 

ปรัชญา

          สืบสานสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป์ เพื่อพัฒนาความเป็นครูศิลปะ สู่สังคมที่ยั่งยืน

 วิสัยทัศน์

        มุ่งสู่การเป็นองค์กรหลัก ในการสร้างครูมืออาชีพ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติและก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

1. ผลิตครูและพัฒนาการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ที่มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู
            
2. วิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการเรียนการสอน ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์
            
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม
            
4. ทำนุบำรุง สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป
             
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
วัตถุประสงค์
1. ผลิตครูศิลปะที่มีความรู้ ความสามารถ และความคิด สร้างสรรคทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ และคุณลักษณะที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพครู
 
2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ
 
3. เป็นแหล่งองค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์สู่สังคม
 
4. เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 
 
ค่านิยม
          คณะศิลปศึกษา กำหนดค่านิยมร่วมของคณะศิลปศึกษา คือ F E D (Faculty of Art Education) และกำหนดความหมายไว้ ดังนี้
 
Following Best Practice : การยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส   เป็นธรรม มีจิตสำนึก รับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 
Efficiency   : บุคลากรมีสมรรถภาพ และปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน
 
Delight Communication : เป็นคณะที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ มีความสุขในการทำงานร่วมกัน
 
 
Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©