ฐานข้อมูลงานวิจัย

Print
Category: ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
Published Date Written by Super User

งานวิจัย / งานสร้างสรรค์คณะศิลปศึกษา

 

ลำดับ  ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย                                ดาวน์โหลด

 1

หฤหรรษ์กลองยาว

 คณะศิลปศึกษา

pdficon

 2

การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ภิรมย์รำเพย

อ.พิมณภัทร์
    ถมังรักษ์สัตว์

pdficon

 3

การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปัญหาการเรียน
รายวิชาทักษะนาฏศิลป์ 3

 คณะศิลปศึกษา

pdficon

 4

 กลวิธีการรำออกภาษาในละครพันทางเรื่องราชาธิราช

ผศ.วรินทร์พร
   ทับเกตุ

pdficon

 5

ระบำชาวเล

คณะศิลปศึกษา

pdficon

 6

แบบฝึกหัดฆ้องวงใหญ่

อ.บัณฑิต
    กลิ่นสุคนธ์

pdficon

 7

ศึกษาการเตรียมความพร้อม
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่ประชาคม
อาเซียน
ปี พ.ศ. 2558

 อ.ธัญญาลักษณ์
        ใจเที่ยง

pdficon

 8

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

 อ.ภูริ วงศ์วิเชียร

pdficon

9

 

พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

อ.ธัญญาลักษณ์
        ใจเที่ยง
 pdficon

10

การพัฒนาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ.ดร.อุษา 
       สบฤกษ์
pdficon

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©