Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างถังดักไขมัน จำนวน 1 งาน Written by pimonrat 23
ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ Written by pimonrat 56
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 แห่ง Written by pimonrat 78
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 Written by Kannika Donpunya 76
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Kannika Donpunya 85
ประกาศราคากลางการจ้างทำครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Kannika Donpunya 79
Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©