Display # 
Title Author Hits
ชี้แจงข้อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการตอบข้อซักถามการประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 แห่ง Written by pimonrat 80
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 แห่ง และเอกสารดังแนบ Written by pimonrat 115
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 Written by Kannika Donpunya 79
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Kannika Donpunya 86
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Kannika Donpunya 90
Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©