เอกสาร/แบบฟอร์ม

Print
Category: ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
Published Date Written by Super User

เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ

 ลำดับ

 รายการ

 1

คู่มืองานวิจัยสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556

 2 ตัวอย่างเล่มวิจัย ส่วนนำ | สารบัญ | เนื้อหา | รายการอ้างอิง
  ภาคผนวก ก | ภาคผนวก ข | ภาคผนวก ค
3 แบบเสนอโครงการวิจัย
4

ฟอร์มขออนุมัติดำเนินการโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (วจ.1)

ฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากเงินงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วจ.2)

6

ฟอร์มสัญญารับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ (วจ.3)

7

ฟอร์ม วจ.4

8

ฟอร์ม วจ.5

9

ฟอร์ม วจ.6

10

ฟอร์ม วจ.7

11

ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (แบบ รกน.)

12

แบบรายงานการดำเนินโครงการวิจัย

13

การจดลิขสิทธิ์

 

- ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

- คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

 

- วิธีดำเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

 

- ตัวอย่างคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©