เบิกค่าพาหนะ

Print

แบบฟอร์มการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง การนิเทศการสอน 

ภาคเรียนที่ 2/2561

 

1. กำหนดการนิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน

2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

3. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

4. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (บก.111)

5. ใบมอบฉันทะ

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©