กิจกรรมเสริมความเป็นครู

Print

กิจกรรมเสริมความเป็นครู ปีการศึกษา 2561

1. กิจกรรมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C)  

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ augmented reality

4. กิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต เจริญปัญญา

5. กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อ e-book

 

Wednesday the 7th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©