ภาควิชาและสำนักงาน

Print
Category: Uncategorised
Published Date Written by Super User
ภาควิชาและสำนักงาน
1. ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา
    มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา โทร. 02-224-4704 ต่อ 203
   
2. ภาควิชาดุริยางศิลป์ศึกษา

   มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา โทร. 02-224-4704 ต่อ 204

   เข้าชมเว็บไซต์ภาควิชา คลิกที่นี่

3. ภาควิชาการศึกษา
   มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู และรับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โทร. 02-224-4704 ต่อ 207
 
 4. ภาควิชาศึกษาทั่วไป
   มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และพลศึกษา โทร. 02-224-4704 ต่อ 222
 
 5. สำนักงานเลขานุการคณะ
    5.1 งานบริหารงานทั่วไป  
            มีหน้าที่ประสานงานด้านต่างๆ งานรับ-ส่งเอกสาร โทร. 02-224-4704 ต่อ 216
    5.2 งานการเงินและบัญชี
            มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ  โทร. 02-224-4704 ต่อ 214
    5.3 งานห้องสมุด
            มีหน้าที่ให้บริการงานห้องสมุด ตั้งอยู่ที่ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น 3
 
Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©