หลักสูตรการศึกษา

Print
Category: Uncategorised
Published Date Written by Super User

    

ปัจจุบันคณะศิลปศึกษาจัดการศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

  • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา      
  • สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา
  • สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
  • สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

 

 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©