คุณวุฒิที่ กคศ.รับรอง

Print
Category: Uncategorised
Published Date Written by Super User

หนังสือ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)  ปะหน้า เอกสารแนบ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

 

หนังสือรับรองหน่วยกิตสาขาวิชาเอก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)

หนังสือรับรองหน่วยกิตสาขาวิชาเอก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

หนังสือรับรองหน่วยกิตสาขาวิชาเอก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

หนังสือรับรองหน่วยกิตสาขาวิชาเอก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©