บทความวิชาการ

Print
Category: ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
Published Date Written by Super User

 บทความวิชาการ

 

ลำดับ  ชื่อเรื่อง ผู้เรียบเรียง ดาวน์โหลด

1

ความสัมพันธ์ระหว่างทรัยแอดและคอร์ด

ผศ. ดร ลัญฉนะวัต
     นิมมานรตนกุล
pdficon

2

พื้นฐานขั้นคู่เสียง

ผศ. ดร ลัญฉนะวัต
     นิมมานรตนกุล
pdficon

3

วิวัฒนาการเสียงเสมอภาค

ผศ. ดร ลัญฉนะวัต
     นิมมานรตนกุล
pdficon

4

เรียนคอมพิวเตอร์จากคำศัพท์

อ.ศรายุทธ
      หอมเย็น
pdficon

5

ความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
:
เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ

อาจารย์รัตนา
      ประชาทัย
pdficon

6

 รู้จักกับคอมพิวเตอร์

อ.ศรายุทธ
      หอมเย็น
pdficon

 7

บทสารคดีองค์ความรู้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผศ.วรินทร์พร
      ทับเกตุ
pdficon

8

โมดที่ถูกลืม

ผศ. ดร.ลัญฉนะวัต
      นิมมานรตนกุล
pdficon

 9

นานานามพระเคณศ

ผศ.ยุพา
      ประเสริฐยิ่ง
pdficon

10

พิพิธนาฏยา
สุนทรียะและภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

อ.ดร.อุษา
     สบฤกษ์
pdficon

 11

นิยามและความหมาย
ของการประกันคุณภาพการศึกษา

n/a pdficon

12

สัมพันธภาพดนตรีบุพกาล

ผศ. ดร ลัญฉนะวัต
     นิมมานรตนกุล
pdficon

13

แนวคิด 12 เสียงกับความสัมพันธ์
ของบันไดเสียง

ผศ. ดร ลัญฉนะวัต
     นิมมานรตนกุล
pdficon

14

ลีลาท่ารำออกภาษามอญ
พม่าและจีนในละครพันทาง
เรื่องราชาธิราช

ผศ.วรินทร์พร
    ทับเกตุ
pdficon

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©