กิจกรรมรายวิชา

Print

กิจกรรมในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน

2. กิจกรรมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

3. กิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

4. กิจกรรมสัมมนาครูพี่เลี้ยงสถานศึกษาฝึกปฎิบัติการสอน

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©