หน้าแรก

ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงกิจกรรม และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ปีการศึกษา 2563 (รอบ2) สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มกราคม 2563 *ผู้ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา และรหัสนักศึกษา 

2. การกรอกข้อมูล Username และ Password ให้ใช้รหัสนักศึกษา ในการกรอกข้อมูลทั้งหมด

3. เข้าระบบ http://registra.bpi.ac.th ตามรายละเอียดขั้นตอนดังแนบ

4. ส่งหลักฐานใบเสร็จการชำระเงิน ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 ตามที่อยู่คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 (โดยวงเล็บหัวมุมเอกสาร "ส่งเอกสารชำระค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 คณะศิลปศึกษา)

***หมายเหตุ หากผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรีปีการศึกษา 2563 (รอบ2) คนใด ซึ่งชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ปรากฎรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้ติดต่อกลับมายังคณะศิลปศึกษา เบอร์โทร 02 -2244704 ต่อ 216***

 

ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่ชื่อสาขาวิชาของตนเอง) 

1.สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

2.สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล

3.สาชาวิชาดนตรีศึกษ วิชาเอกดนตรีไทย

 

>>ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา<<

 

 

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©