หน้าแรก

ตาราวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 

คลิกอ่านรายละเอียด

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©