หน้าแรก

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น คณะศิลปศึกษา ได้ส่งผลงานเข้าประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยครั้งนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1.  นางสาวอรอุมา สุขิตโภคากุล ได้ส่งผลงานเข้าประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง "การถ่ายทอดท่ารำละครนางของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์" ได้รางวัลชมเชย และ 2. นางสาวดารารัตน์ หุตะวัฒนะ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ของนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการบรรเลงไวโอลินสำเนียงไทย ของครูสุทิน ดวงเดือน ได้รางวัลดีเยี่ยม

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้

 


 

 

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©