หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ขอแสดงความยินดี กับ

“คุณอิสระ ขาวละเอียด”

ในโอกาสได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

“ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา”

207836236 5661029590605897 3286744347560807946 n

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©