หน้าแรก

        กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและควมามั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำคู่มือมาตราการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเทศในที่ทำงาน และใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป >>คลิกเพื่อดูคู่มือ 

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©