หน้าแรก

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการกำหนดทิศทาง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งสริมการบูรณาการทุกภาคส่วน วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้รับรู้ความเป็นมา ภารกิจ บทบาท ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ONDE1.1

ONDE1.2

ONDE1.3

ONDE1.4

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©