ภาควิชาการศึกษา

Print
Category: ebook
Published Date Written by Super User

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

การจัดการชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อาจารย์จริยา ตะลังวิทย์

2

ประเภทของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อาจารย์พิชญา ดำนิล

3

การออกแบบจัดทำปก ebook ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator

อาจารย์กิติพนธ์ สิริไวทยางกูร

 

Tuesday the 6th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©