ภาควิชาศึกษาทั่วไป

Print
Category: ebook
Published Date Written by Super User

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

รสวรรณคดีไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ประเสริฐยิ่ง

2

พหุวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.ไชโย นิธิอุบัติ

3

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง

4

การอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มเสียงระเบิด

อาจารย์ศุทธิมาส คำดี

5

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์อุษาภรณ์ บุญเรือง

6

ประเภทของนันทนาการ

อาจารย์พิมลภรณ์ รอดแก้ว

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©