ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

Print
Category: ebook
Published Date Written by Super User

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

ความหมายของ “ไหว้ครู”

อาจารย์สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

2

การไหว้ครู และครอบดนตรีไทย

อาจารย์มนตรี ตราโมท

3

การฝึกหัดซออู้ เบื้องต้น

อาจารย์โอภาส ชำนาญกิจ

4

Percussion Instruments

อาจารย์จีรวัฒน์ แสงอนันต์

5

วงมหาดุริยางค์ไทย-สากล วังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี มีป้อม
อาจารย์ฐกฤต สุกุลกิตติไกร

 

6

การขับร้องเพลงไทย

อาจารย์ณิชกานต์ บุญดล

7

Music and Lyric

อาจารย์ดารารัตน์

8

Tranposition

อาจารย์ธนกร วิริยาลัย

9

การผลิตตะกั่วเทียบเสียงเครืิิ่องดนตรีไทย

อาจารย์ธราธิป สิทธิชัย

10

ซอด้วงเบื้องต้น

อาจารย์นันทิกานต์ แสงคำ

11

เพลงช้าเรื่องตะนาว

อาจารย์บัณฑิต กลิ่นสุคนธ์

12

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

อาจารย์พิจักษณ์ ถาวรานุรักษณ์

13

วัฒนธรรมดนตรีปี่พาทย์มอญ และเพลงระบำป๊ะเปิ้งเปิงมาง

อาจารย์ศรายุทธ หอมเย็น

14

ระเบียบวิธีการบรรเลงลูกหมด

อาจารย์ศิริลักษณ์ ฉลองธรรม

15

ประวัติชีวิตและผลงาน นายนัฐพงศ์ โสวัตร

อาจารย์สุตาภัทร พัวสวัสดีเทพ

16

การดีดจะเข้เบื้องต้น  (ebook)

วิดิโอ1 
วิดิโอ 2
วิดิโอ 3
วิดิโอ 4
วิดิโอ 5
วิดิโอ 6

อาจารย์อธิพัชร์ สุวรรณวัฒนะ

17

รูปแบบของบทเพลง

อาจารย์ ดร. ดิเรก ทัศมาลัย

Tuesday the 6th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©