ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

Print
Category: ebook
Published Date Written by Super User

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

ประเพณีการไหว้ครู

อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย

อาจารย์ วีระชัย มีบ่อทรัพย์

2

นางมณโฑ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์

3

นางตลาดในละครนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ

4

กระบวนการถ่ายทอดท่ารำของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์

5

การแต่งหน้าพื้นฐาน

อาจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร

6

ฉุยฉายอินทรชิต และ ฉุยฉายมานพ

อาจารย์ชรินทร์ พรหมรักษ์

7

รำคุกพาทย์

อาจารย์บวรนรรฎ อัญญะโพธิ์

8

นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการต่อสู้ด้วยอาวุธยาว

อาจารย์บัณฑิต เข็มทอง

9

การแสดงสร้างสรรค์ชุดแสงทองส่องวัฒนธรรม

อาจารย์พัชรินทร์ จันทรัดทัต

10

เทวาอัปสร บวรสุทธาวาส

อาจารย์มรกต ไพรศรี

11

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด มาลารมณีย์

อาจารย์นันทนา สาธิตสมมนต์

12

ป๊ะเปิ้งเปิงมาง

อาจารย์อรอุมา สุขิตโภคากุล

13

กราวองคตตรวจพล

อาจารย์จตุพร ภักดี

14

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ปฏิตมาลี

อาจารย์ทิพารินทร์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน

15

การแสดงของตัวกุมภกรรณในการแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกกุมภกรรณ ตอนโมกขศักดิ์

อาจารย์วีรกร สุขศาสตร์

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©