หน้าแรก

อักขราคม สังคีตศาลายา

อักขราคม ผลงานการแสดงสร้างสรรค์คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แสดงในงานสังคีตศาลายา

 

12 มีนาคม 2564

ณ เวทีสังคียศาลายา วิทยาลัยนาฏศิลป

 

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี และนายธนกร ชื่นประดิษฐ์

.

.

.

รูปภาพเพิ่มเติม...

Acara 1

Acara 2

Acara 3

Acara 4

Acara 5

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©