หน้าแรก

 

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โดยมีคณบดีศิริลักษณ์ ฉลองธรรม 

และหัวหน้าวิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา นายฐกฤต สุกุลกิตติไกร

รับไฟล์เสียงผลงานการบันทึกเสียงของคุณครูประสิทธิ์ ถาวร

"มรดกวัฒนธรรมดนตรี"จากเทปรีล"บูชาครู"

จากศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี ( ประสิทธิ์ ถาวร )

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอขอบพระคุณศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี ( ประสิทธิ์ ถาวร )

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างสูง

 

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี

 

tape 1

tape 2

tape 3

tape 4

tape 5


 

 

 

 

 


 

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©