หน้าแรก

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ในยุคไทยแลนด์ 4.0
กิจกรรมที่ 3 อบรมอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีส้รางนวัตกรรม
17-19 มิถุนายน 2563
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศึกษา

0110

0111

0112

0113

0115

0116

0117

0118

0119

0120

0121

0122

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©