หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 9 มีนาคม 2563

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริต

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดคณะศิลปศึกษา มีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด

๒. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ

๓. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลกับ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ

๔. เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑. นายเฉลิมชัยวงศ์ บริรักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

๒. นางสาวทิพวรรณ เศละพฤกษ์กุล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

๓. นายธัญพร ระเบียบโลก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

 

ในวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องอัมรินทร์ ๓ ชั้น ๒โรงแรมรอยัลซิตี้

 

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©