หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมที่ 3 ปัจฉิมนิเทศ

(อบรมความรู้เกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการครู)

ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 553 - 554 ชั้น 5 อาคารคณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วัตถุประสงค์

          1. เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการในเนื้อหาที่จะใช้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู

          2. พัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาได้มีความรู้และเข้าใจในวิชาชีพครูเพิ่มมากขึ้น

 

โดยทีมวิทยากรจากยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์

          1. นายยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง

          2. นายวันชนะ ปานสุวรรณภ

          3. นายรัตนชัย ธรรมเจริญ

          4. นายจิรพงศ์ บุญอาจ

 

710

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

725

726

727

728

729

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©