คณาจารย์และบุคลากร

Print
Category: Uncategorised
Published Date Written by Super User

 

รายนามคณาจารย์ประจำคณะศิลปศึกษา

ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

pahonyuth

rattiya 

charin 

อาจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร
หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

 อาจารย์รัตติยะ วิกสิตพงศ์

อาจารย์ชรินทร์ พรหมรักษ์ 

 

 

 

 

bunditkhem 

morakot 

 อาจารย์บวรนรรฎ อัญญะโพธิ์

อาจารย์บัณฑิต เข็มทอง

อาจารย์มรกต ไพรศรี 

 

 

 

J 

nantana 

 

 อาจารย์พัชรินทร์ จันทรัดทัต

อาจารย์นันทนา สาธิตสมมนต์

อาจารย์อรอุมา สุขิตโภคากุล 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์จตุพร ภักดี 

 อาจารย์วีรกร สุขศาสตร์

 

 

 

 

 ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

 dean7

supatcharin 

 nipa

 อาจารย์ดุษฎี มีป้อม
หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

 อาจารย์สุพัชรินทร์ วัฒนพันธุ์

อาจารย์นิภา โสภาสัมฤทธิ์
รองอธิการบดี 

 

 

 

dean3 

yut 

ton2 

 อาจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา

อาจารย์ศรายุทธ หอมเย็น 

อาจารย์บัณฑิต กลิ่นสุคนธ์ 

 

 

 

 chang

taeng 

thanawadee 

 อาจารย์วัชรากร บุญเพ็ง

อาจารย์วิชัย ภู่เพ็ชร 

อาจารย์ธนะวดี แสงคำ 

 

 

 

 pirom

tharathip 

 champ

อาจารย์ภิรมย์ ใจชื้น

อาจารย์ธราธิป สิทธิชัย 

อาจารย์ฐกฤต สุกุลกิตติไกร 

 

 

 

 jew

ki 

 

 อาจารย์สุภาภรณ์ ลาสอาด

อาจารย์อธิพัชร์ สุวรรณวัฒนะ 

 

 

 

 

  ภาควิชาการศึกษา

 dean4-copy

kittipon

phuri 

 ผศ.จิตติมา บัวมาศ

อาจารย์กิติพนธ์ สิริไวทยางกูร

อาจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร 

 

 

 

 

 

 

 อาจารย์พิชญา ดำนิล

 

 

 

 

 

 ภาควิชาศึกษาทั่วไป

 suthimas

yupa 

ausaporn 

 อาจารยศุทธิมาส คำดี
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

 ผศ.ยุพา ประเสริฐยิ่ง
รองอธิการบดี

อาจารย์อุษาภรณ์ บุญเรือง
รองอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 อาจารย์ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง

 

 

 

 

 

สำนักงานเลขานุการคณะ

num 

 

por 

 นายชาญสิริ ฤกษ์ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมลรัตน์  ขาวฉลาด
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวบุศรินทร์ น้อยสังข์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 wan

am 

nok

 นางสาวภคมน  เสงี่ยมจิตต์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวสุภาดา โพธิ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 นายกัณฑ์เอนก กระตุฤกษ์
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday the 12th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©