คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

Print
Category: Uncategorised
Published Date Written by Super User

 
img34

รายนามคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

 

bloggif 5c62ad5fe157f

 

 

ผศ.สมบูรณ์  พนเสาวภาคย์  

 

หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

 

สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา

bloggif 5c62ab70df6e3

bloggif 5c62ab9a9fc55 

bloggif 5c62ac52967ac

ผศ.วรินทร์พร  ทับเกตุ

ผศ.พหลยุทธ  กนิษฐบุตร 

 ผศ.บวรนรรฎ  อัญญะโพธิ์ 

 รองคณบดี

 รองคณบดี

อาจารย์ 

bloggif 5c3dba830610c 

 bloggif 5c3db3c776e53

bloggif 5c3dab7ae5f70 

 นายชรินทร์  พรหมรักษ์ 

นายบัณฑิต  เข็มทอง

นางสาวพัชรินทร์ จันทรัดทัต

อาจารย์ 

อาจารย์ 

 อาจารย์

bloggif 5c3db35e23799 

bloggif 5c3dac26d1731 

bloggif 5c3dacae5d76e 

นางสาวมรกต ไพรศรี

ว่าที่ ร.ต. จตุพร  ภักดี

นางสาวอรอุมา สุขิตโภคากุล

 อาจารย์

 

 

bloggif 5c3dac3378d66 

 

 

 นางสาวนันทนา สาธิตสมมนต์

นางสาวทิพารินทร์  เลิศฤทธิ์วิมานแมน

 

นักวิชาการศึกษา 
สาขาวิชานาฎศิลป์สากลศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

 

 bloggif 5c3dbbd7150ae

 

 

 นายฐกฤต สุกุลกิตติไกร

 

 

 หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

bloggif 5c3dbbeee5a30

bloggif 5c3dbce786f59

bloggif 5c3dbd06f201b

นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม  นายศรายุทธ  หอมเย็น นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ์ 

 รองคณบดี

 อาจารย์

 อาจารย์

bloggif 5c3dbd21959fc

bloggif 5c3dbcd812d27

bloggif 5c3dbca6e4f37 

ว่าที่ ร.ต. วิชัย  ภู่เพ็ชร 

นายวัชรากร  บุญเพ็ง 

ว่าที่ ร.ต. ธราธิป สิทธิชัย 

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

 bloggif 5c3dbc188aa68

 

 

นายอธิพัชร์  สุวรรณวัฒนะ

 

 

 นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นายโอภาส  ชำนาญกิจ

 

 นายจิรพนธ์  ฉัตรทอง  

 นักจัดการงานทั่วไป

   นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

 

bloggif 5c3dc0a80de02 

 

นายดิเรก  ทัศมาลัย 

นางสาวดารารัตน์  หุตะวัฒนะ 

 นายพงศกร  ศักดิ์ศิลปอุดม

 ครู 

 อาจารย์

 อาจารย์

 

 

 

นายจีรวัฒน์  แสงอนันต์

  นางสาวธนกร  วิริยาลัย

 

 

นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพิจักษณ์  ถาวรานุรักษ์ 

 

นางสาวกัณฑิมา  วงษ์หุ่น

 นักวิชาการศึกษา

 

 นักวิชาการศึกษา

  ภาควิชาการศึกษา

 

bloggif 5c3dc5025741c

 

 

นางสาวพิชญา ดำนิล

 

 

 หัวหน้าภาควิชาการศึกษา

 

 bloggif 5c3dc522078f8

 

bloggif 5c3dc53d22c98 

นายกิติพนธ์  สิริไวทยางกูร 

 

นางสาวจริยา  ตะลังวิทย์ 

 อาจารย์

 

 อาจารย์

 ภาควิชาศึกษาทั่วไป

 

 bloggif 5c62ad1d9f055

 

 

ผศ.ธัญญาลักษณ์  ใจเที่ยง

 

 

หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป 

 

 bloggif 5c3dc654ba417

 

bloggif 5c3dc644568a4

นางสาวศุทธิมาส  คำดี

 

นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง

อาจารย์

 

อาจารย์

bloggif 5c3dc66d3902f

 

bloggif 5c3dc68b50980

นายไชโย  นิธิอุบัติ 

 

นางพิมลรัตน์  รอดแก้ว 

 อาจารย์

 

 อาจารย์

สำนักงานเลขานุการ

บุคลากร สายสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 bloggif 5c62ae3f799cf

 bloggif 5c62ade3c498a

นายธีรพงษ์  ฉลาด

นางสาวตรีฉัตร  ทองเลิศ

นางสาวสุภาภรณ์  คำนวนดี 

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  bloggif 5c62ae81d2eb4

 

 bloggif 5c62aed2bb11e

นางสาวสิริณัฏฐ์  โพธิ์แก้ว นางสาวอังศุมา  ประยูรพงษ์ นางสาวอโนชา  จบกลศึก 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
bloggif 5c62ae97519f6
 นายชาญสิริ ฤกษ์ผ่องศรี
นางสาวพิมลรัตน์  ขาวฉลาด
นางสาวธนรรธร  เลิศบำเพ็ญทรัพย์ 
 นักจัดการงานทั่วไป  นักจัดการงานทั่วไป  นักวิชาการศึกษา 

 

 

 bloggif 5c62aec2031f9

 นายชริน  สิทธิสังข์

 

 นางสาวอรพินท์  ยุวะพุกกะ

 นักทรัพยากรบุคคล

 

นักวิชาการศึกษา

bloggif 5c62aeaae9066

 

 

นางสาวสุภาดา โพธิ์ทอง นายพิชญ์  ยอดเณรแก้ว นายประมวล  กริ่งกรับ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี   นักจัดการงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Monday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©