แบบบันทึกคะแนน

Print
Category: งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Published Date Written by Super User

 

ภาคเรียนที่ 2/2561

1. แบบประเมินนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

2. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

3. แบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน

4. แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

5. แบบประเมินการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ