ตารางส่ง มคอ. ปีการศึกษา 2561

Print
Category: มคอ
Published Date Written by Super User

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา

 สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา

 ภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

 ภาควิชาศึกษาทั่วไป

 

https://goo.gl/forms/67F2OvhPdN2G03EZ2