ตารางส่ง มคอ. ปีการศึกษา 2562

Print
Category: มคอ
Published Date Written by Teerapong Chalad

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

 ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

 ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

ภาควิชาการศึกษา

 ภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

 ภาควิชาศึกษาทั่วไป