เอกสาร/แบบฟอร์ม

เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ

 ลำดับ

 รายการ

 1

คู่มืองานวิจัยสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556

 2 ตัวอย่างเล่มวิจัย ส่วนนำ | สารบัญ | เนื้อหา | รายการอ้างอิง
  ภาคผนวก ก | ภาคผนวก ข | ภาคผนวก ค
3 แบบเสนอโครงการวิจัย
4

ฟอร์มขออนุมัติดำเนินการโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (วจ.1)

ฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากเงินงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วจ.2)

6

ฟอร์มสัญญารับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ (วจ.3)

7

ฟอร์ม วจ.4

8

ฟอร์ม วจ.5

9

ฟอร์ม วจ.6

10

ฟอร์ม วจ.7

11

ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (แบบ รกน.)

12

แบบรายงานการดำเนินโครงการวิจัย

13

การจดลิขสิทธิ์

 

- ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

- คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

 

- วิธีดำเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

 

- ตัวอย่างคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

 

Add a comment

การจัดการความรู้

 

 

Add a comment

ศิลปนิพนธ์

ศิลปนิพนธ์ด้านนาฏศิลป์ 

 

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 กระบวนท่ารำและกลวิธีการแสดงบทบาทนางจันทน์ wordicon
2 กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ  wordicon
3 กะเหรี่ยงโป  wordicon
4 การฟ้อนนกกิงกะหล่า  wordicon
5 การรำในพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
เรือมมองก็วลจองไดของกลุ่มชนเขมร 
 wordicon
6 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตและประเพณีของกลุ่มชนลาวเวียงในจังหวัดสุพรรณบุรี    wordicon
7 โขนขุขันธ์  wordicon
8 โขนผู้หญิง  wordicon
9 โขนโรงนอก  wordicon
10 งิ้วแต้จิ๋ว  wordicon
11 จารีตการแสดงในพระราชพิธีบวงสรวง
พระสยามเทวาธิราช
 wordicon
12 ฉุยฉายเข้าวัด  wordicon
13 ซาปิน  wordicon
14 ญวนรำกระถาง  wordicon
15 ดิเกร์ฮูลู  กรณีศึกษาคณะอาเน๊าะปูยู  wordicon
16 เถิดเทิง  wordicon
17 ไทญ้อ  wordicon
18 นาฏศิลป์ล้านนาในพระราชายาเจ้าดารัศมี  wordicon
19 โนราคล้องหงส์  wordicon
20 โนราผู้ชาย  กระบวนท่ารำกำพรัดเกี้ยว  wordicon
21 บทคัดย่อดาวดึงส์ ตรวจแล้วจร้า  wordicon
22 บทบาทกิดาหยัน  กรณีศึกษาระบำทวยหาญ
ผลงานของคุณครูสุวรรณี
 wordicon
23 เบิกโรงละครใน  ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง  wordicon
24 เบิกโรงละครใน  wordicon
25 ปล่อยม้าอุปการ  wordicon
26 พระราชพิธีจองเปรียง  wordicon
27 พระราชพิธีตรียัมปวาย  wordicon
28  พระราชพิธีธานยเทาะห์  wordicon
29 เพลงทรงเครื่อง  wordicon
30 เพลงปรบไก่  จังหวัดเพชรบุรี  wordicon
31 เพลงยั่ว  wordicon
32 เพลงลาวเขิน  wordicon
33 ฟ้อนกลองตุ้ม   มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน  wordicon
34 ฟ้อนกลองยาวอีสาน  wordicon
35 ฟ้อนก๋ายลาย  wordicon
36 ฟ้อนดาบ  wordicon
37 ฟ้อนบูชาผี  wordicon
38 ฟ้อนผาง  wordicon
39 ฟ้อนเหยา พิธีเพื่อการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวผู้ไทยในเขตอำเภอคำม่วง  อำเภอเขาวง   อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์  wordicon
40 รองเง็ง   กรณีศึกษาท่าเต้นตามรูปแบบของอาจารย์นพมาศ  พรมนุชาธิป  wordicon
41 รอยพระพุทธบาท  wordicon
42 ระบำชุดไทยพระราชนิยม  wordicon
43 ระบำเทพนพเคราะห์  wordicon
44 ระบำนางสงกรานต์  wordicon
45 ระบำในเพลงปลุกใจของหลวงวิจิตรวาทการ  wordicon
46 ระบำม้า  wordicon
47 รำโคม  wordicon
48 รำมวยโบราณสกลนคร  wordicon
49 รำมอญ  wordicon
50 รำมังคละ  wordicon
51 รูปแบบการฝึกหัดตัวนาง(นางเอกละครในเรื่อง อิเหนา ตอนลักนางบุษบา)  wordicon
52 รูปแบบการแสดงโขนสด  wordicon
53 รูปแบบการแสดงละครตามแนวของนายสมภพ  จันทรประภา  wordicon
54 รูปแบบละครดึกดำบรรพ์  wordicon
55 รูปแบบและการเกี้ยวนางของหนุมาน  wordicon
56 เรื่องสังข์ทอง  ตอนหาปลา  wordicon
57 เรือมกันตรึม  กรณีศึกษากลุ่มชนชาวอีสานใต้  wordicon
58 ละครชาตรีเมืองเพชร  wordicon
59 ละครชาตรีเมืองเพชรบุรี  wordicon
60 ละครชาตรีศาลหลักเมือง  กรุงเทพฯ  wordicon
61 ละครดึกดำบรรพ์  wordicon
62 ละครเท่งตุ๊ก  จังหวัดจันทบุรี  wordicon
63 ละครนอกแบบหลวง  wordicon
64 ละครในเรื่องรามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒  wordicon
65 ละครผู้ชาย  wordicon
66 ละครพันทางเรื่องราชาธิราช  ตอนศึกกามนี  wordicon
67 ละครพูดเรื่องเวนิสวาณิช  wordicon
68 ละครร้องคณะจันทโรภาสพรานบูรณ์  wordicon
69 ละครเรื่องเงาะป่าตามรูปแบบละครวังสวนกุหลาบ  wordicon
70 ละครเรื่องศรีธรรมาโศกราช  ของนายสมภพ  จันทรประภา  wordicon
71 ละครเสภาตามแนวพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  wordicon
72 ลิเกทรงเครื่อง  wordicon
73 ลิเกบันตน  กรณีศึกษาเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  wordicon
74 เล่นคอนฟ้อนแคน  wordicon
75 วีรชนบ้านบางระจัน  wordicon
76 ศกุนตลา  wordicon
77 ศึกษารูปแบบการรำของตัวนางตลาด  wordicon
78 สวดคฤหัสถ์  wordicon
79 หนังประโมทัย  wordicon
80 หมอลำเรื่องต่อกลอนวาทอุบล  กรณีศึกษาคณะรังสิมันต์  wordicon
81 หอกซัดที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย  wordicon
82 หุ่นกระบอก  wordicon
83 หุ่นละครเล็ก  wordicon

 

 

Add a comment

ศิลปนิพนธ์ด้านดุริยางคศิลป์

ศิลปนิพนธ์ด้านดุริยางคศิลป์ 

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1

การศึกษาเกี่ยวกับประวัติและผลงานทางด้าน
ดนตรีสากลของอาจารย์กิตติคุณ สดประเสริฐ

pdficon
2

หัวข้อศิลปนิพนธ์ ปี 2543-2553 (ฉบับเต็มติดต่อที่ภาควิชา)

pdficon
3

กรรมวิธีการประดิษฐ์โพน

pdficon
4

การเรียบเรียงเสียงประสาน บัลลังกเมฆ

pdficon
5

การละเล่นพวงมาลัย

wordicon
6

การศึกษาทางขับร้องเพลงแขกสาหร่าย

pdficon
7

เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงจีนขิมใหญ่ 2 ชั้น

pdficon
8

หน้าทับพิเศษ กรณ๊ศึกษา การขึ้นหน้าทับเข้ากับทางร้อง ระบำสี่บท

wordicon
9

วิเคราะห์เทคนิคการขับเสภา

wordicon
10

ศึกษากระบวนการดีดกระจับปี่

pdficon
11

ศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทย

pdficon
12

ศึกษาแนวคิดในการประพันธ์เพลงเพื่อชีวิตของแอ๊ด คาราบาว

wordicon
13

วิเคราะห์ทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น

wordicon

 

 

Add a comment
Monday the 17th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©