ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 แห่ง และเอกสารดังแนบ

Print
Category: ประกาศเชิญชวน
Published Date Written by pimonrat

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา

2.ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา

3.แบบรูปรายการ

   3.1 แบบรูปรายการ (เพิ่มเติม หน้า 13-15) จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 งาน หมายเหตุ : ผังพื้นชั้น 3-5 (ซ้ำ)

 

4.รายการประกอบแบบ

5.สรุปราคากลาง

6.TOR

7.งวดงาน งวดเงิน

8.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ