กิจกรรมเสริมความเป็นครู

Print
Category: งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Published Date Written by Super User

กิจกรรมเสริมความเป็นครู ปีการศึกษา 2561

1. กิจกรรมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C)  

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ augmented reality

4. กิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต เจริญปัญญา

5. กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อ e-book