หลักสูตรการศึกษา

Print
Category: Uncategorised
Published Date Written by Super User

    

ปัจจุบันคณะศิลปศึกษาจัดการศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ