คุณวุฒิที่ กคศ.รับรอง

Print
Category: Uncategorised
Published Date Written by Super User

หนังสือ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Saturday the 23rd. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©