ฐานข้อมูลด้านการเงิน

Print
Category: ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
Published Date Written by Super User

ฐานข้อมูลด้านการเงิน

 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรทางการเงิน
- รายงานการใช้เงินงบประมาณ งบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
- รายงานการใช้เงินงบประมาณ งบดำเนินการ งบลงทุน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
- รายงานการใช้เงินงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุนงบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น เงินรายได้ ค่าโทรศัพท์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าประกันของเสียหาย พ.ศ.2556
รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558