กิจกรรมรายวิชา

Print
Category: งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Published Date Written by Super User

กิจกรรมในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน

2. กิจกรรมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

3. กิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

4. กิจกรรมสัมมนาครูพี่เลี้ยงสถานศึกษาฝึกปฎิบัติการสอน