สถานศึกษาเครือข่าย

สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2561

สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2562

 

 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู

กิจกรรมเสริมความเป็นครู ปีการศึกษา 2561

1. กิจกรรมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C)  

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ augmented reality

4. กิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต เจริญปัญญา

5. กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อ e-book

 

คู่มือ

คู่มือฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมรายวิชา

กิจกรรมในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน

2. กิจกรรมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

3. กิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

4. กิจกรรมสัมมนาครูพี่เลี้ยงสถานศึกษาฝึกปฎิบัติการสอน

เบิกค่าพาหนะ

แบบฟอร์มการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง การนิเทศการสอน 

ภาคเรียนที่ 2/2561

 

1. กำหนดการนิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน

2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

3. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

4. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (บก.111)

5. ใบมอบฉันทะ

Saturday the 16th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©