หน้าแรก

ประกาศคณะศิลปศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๑)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

คลิกอ่านต่อ

 

Saturday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©