ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

ประเพณีการไหว้ครู

อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย

อาจารย์ วีระชัย มีบ่อทรัพย์

2

นางมณโฑ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์

3

นางตลาดในละครนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ

4

กระบวนการถ่ายทอดท่ารำของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์

5

การแต่งหน้าพื้นฐาน

อาจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร

6

ฉุยฉายอินทรชิต และ ฉุยฉายมานพ

อาจารย์ชรินทร์ พรหมรักษ์

7

รำคุกพาทย์

อาจารย์บวรนรรฎ อัญญะโพธิ์

8

นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการต่อสู้ด้วยอาวุธยาว

อาจารย์บัณฑิต เข็มทอง

9

การแสดงสร้างสรรค์ชุดแสงทองส่องวัฒนธรรม

อาจารย์พัชรินทร์ จันทรัดทัต

10

เทวาอัปสร บวรสุทธาวาส

อาจารย์มรกต ไพรศรี

11

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด มาลารมณีย์

อาจารย์นันทนา สาธิตสมมนต์

12

ป๊ะเปิ้งเปิงมาง

อาจารย์อรอุมา สุขิตโภคากุล

13

กราวองคตตรวจพล

อาจารย์จตุพร ภักดี

14

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ปฏิตมาลี

อาจารย์ทิพารินทร์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน

15

การแสดงของตัวกุมภกรรณในการแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกกุมภกรรณ ตอนโมกขศักดิ์

อาจารย์วีรกร สุขศาสตร์

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

ความหมายของ “ไหว้ครู”

อาจารย์สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

2

การไหว้ครู และครอบดนตรีไทย

อาจารย์มนตรี ตราโมท

3

การฝึกหัดซออู้ เบื้องต้น

อาจารย์โอภาส ชำนาญกิจ

4

Percussion Instruments

อาจารย์จีรวัฒน์ แสงอนันต์

5

วงมหาดุริยางค์ไทย-สากล วังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี มีป้อม
อาจารย์ฐกฤต สุกุลกิตติไกร

 

6

การขับร้องเพลงไทย

อาจารย์ณิชกานต์ บุญดล

7

Music and Lyric

อาจารย์ดารารัตน์

8

Tranposition

อาจารย์ธนกร วิริยาลัย

9

การผลิตตะกั่วเทียบเสียงเครืิิ่องดนตรีไทย

อาจารย์ธราธิป สิทธิชัย

10

ซอด้วงเบื้องต้น

อาจารย์นันทิกานต์ แสงคำ

11

เพลงช้าเรื่องตะนาว

อาจารย์บัณฑิต กลิ่นสุคนธ์

12

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

อาจารย์พิจักษณ์ ถาวรานุรักษณ์

13

วัฒนธรรมดนตรีปี่พาทย์มอญ และเพลงระบำป๊ะเปิ้งเปิงมาง

อาจารย์ศรายุทธ หอมเย็น

14

ระเบียบวิธีการบรรเลงลูกหมด

อาจารย์ศิริลักษณ์ ฉลองธรรม

15

ประวัติชีวิตและผลงาน นายนัฐพงศ์ โสวัตร

อาจารย์สุตาภัทร พัวสวัสดีเทพ

16

การดีดจะเข้เบื้องต้น  (ebook)

วิดิโอ1 
วิดิโอ 2
วิดิโอ 3
วิดิโอ 4
วิดิโอ 5
วิดิโอ 6

อาจารย์อธิพัชร์ สุวรรณวัฒนะ

17

รูปแบบของบทเพลง

อาจารย์ ดร. ดิเรก ทัศมาลัย

ภาควิชาการศึกษา

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

การจัดการชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อาจารย์จริยา ตะลังวิทย์

2

ประเภทของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อาจารย์พิชญา ดำนิล

3

การออกแบบจัดทำปก ebook ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator

อาจารย์กิติพนธ์ สิริไวทยางกูร

 

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

รสวรรณคดีไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ประเสริฐยิ่ง

2

พหุวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.ไชโย นิธิอุบัติ

3

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง

4

การอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มเสียงระเบิด

อาจารย์ศุทธิมาส คำดี

5

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์อุษาภรณ์ บุญเรือง

6

ประเภทของนันทนาการ

อาจารย์พิมลภรณ์ รอดแก้ว

Thursday the 20th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©