ผลงานนักศึกษา

ลำดับ

ชื่อเรื่อง
1 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
2 ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา
3 ระบำนางสงกรานต์
ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง
ระบำนพรัตน์
ฉุยฉายพราหมณ์
ระบำศรีวิชัย
พระรามตามกวาง
9 ระบำมฤคระเริง 
 10  ระบำย่องหงิด 
11 ระบำเทพบันเทิง 
 12  เซิ้งโปงลาง 
13 การแสดงเบิกโรง ชุด ประเลง 
 14  บุษบาชมศาล 
 16  ฉุยฉายเบญกาย 
 17  รำฉุยฉายเบญกาย 
18 รำหน้าพาทย์ เพลงตระนิมิตร
19 หนุมานจับนางเบญกาย
20 รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ
21 รจนาเสี่ยงพวงมาลัย
22 ระบำตารีกีปัส
23 ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน
24 รำเมขลา-รามสูร
25 ระบำวีระชัยลิง 
26 หนุมานทรงเครื่อง
27 ระบำ รำ ฟ้อน พระลอเสี่ยงน้ำ
28 BASIC BULLET
29 Chord in Harmony
30 ประวัติดนตรีแจ๊ส
 31  ประวัติ สตีฟ ลูคาเธอร์
 32  ประเภทของวงดนตรีสากล
33 ประวัติดนตรี
34 สัญลักษณ์แสดงลักษณะจังหวะ
35 Sexophone History
36 ประวัติ หนึ่ง จักรวาล
37 ประวัติ Benny Good Man 
38 เครื่องตีกระทบ 
39 ประวัติลัทธิ RASTAFARIANISM 
40 ประวัติแซ็กโซโฟน
 41 ประวัติไวโอลิน 
 42  Precussion 
 43  ประวัติชาร์ลี พาร์กเกอร์ จูเนียร์
 44  History of Drumset
 45  History of Trumpet 
 46  Suttipong Pankong 
 47  History of Sexophone 
 48  POP Music 
 49  Internationnal BMU Sical Instruments 
 50  ดนตรีบำบัด 
 51  ละครเพลง 
 52  ชีวประวัติ หลวงประดิษฐ์ ไพเราะ
 53  ดนตรีไทย วงปี่พาทย์มอญ 
54 ประวัติครูจางวาง ทั่ว พาทยโกศล
55 วิวัฒนาการของดนตรีไทยในแต่ละสมัย
56 เครื่องดนตรีไทยในแต่ละภาค
57 กลองยาว
58 ปี่พาทย์เสภา
59 ประเภทวงปี่พาทย์
60 ชีวประวัติครูมนตรี ตราโมท
61 ดนตรีในพระราชพิธี วงประโคม
62 เพลงเรื่อง ดนตรีไทย
63 ฆ้องมอญ 
64 PE-NAI 
65 วิธีการตีระนาดเอก
66 ร้อยสำเนียง เสียงซอด้วง
67 ขลุ่ย 
68 ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
69 ประเภทของวงเครื่องสายไทย 
70 เครื่องดนตรีมโหรี
71 ดนตรีภาคใต้ 
73 พระประวัติเจ้าวังบางขุนพรหม 
74 เครื่องดนตรีไทย
75 จะเข้ 
76 ประวัติดนตรีไทย 
77 วงปี่พาทย์ไม้นวม
78 กลองแขก
79 เสภา 
80 การขับร้องเพลงไทย 

ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

ประเพณีการไหว้ครู

อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย

อาจารย์ วีระชัย มีบ่อทรัพย์

2

นางมณโฑ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์

3

นางตลาดในละครนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ

4

กระบวนการถ่ายทอดท่ารำของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์

5

การแต่งหน้าพื้นฐาน

อาจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร

6

ฉุยฉายอินทรชิต และ ฉุยฉายมานพ

อาจารย์ชรินทร์ พรหมรักษ์

7

รำคุกพาทย์

อาจารย์บวรนรรฎ อัญญะโพธิ์

8

นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการต่อสู้ด้วยอาวุธยาว

อาจารย์บัณฑิต เข็มทอง

9

การแสดงสร้างสรรค์ชุดแสงทองส่องวัฒนธรรม

อาจารย์พัชรินทร์ จันทรัดทัต

10

เทวาอัปสร บวรสุทธาวาส

อาจารย์มรกต ไพรศรี

11

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด มาลารมณีย์

อาจารย์นันทนา สาธิตสมมนต์

12

ป๊ะเปิ้งเปิงมาง

อาจารย์อรอุมา สุขิตโภคากุล

13

กราวองคตตรวจพล

อาจารย์จตุพร ภักดี

14

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ปฏิตมาลี

อาจารย์ทิพารินทร์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน

15

การแสดงของตัวกุมภกรรณในการแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกกุมภกรรณ ตอนโมกขศักดิ์

อาจารย์วีรกร สุขศาสตร์

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

รสวรรณคดีไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ประเสริฐยิ่ง

2

พหุวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.ไชโย นิธิอุบัติ

3

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง

4

การอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มเสียงระเบิด

อาจารย์ศุทธิมาส คำดี

5

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์อุษาภรณ์ บุญเรือง

6

ประเภทของนันทนาการ

อาจารย์พิมลภรณ์ รอดแก้ว

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

ความหมายของ “ไหว้ครู”

อาจารย์สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

2

การไหว้ครู และครอบดนตรีไทย

อาจารย์มนตรี ตราโมท

3

การฝึกหัดซออู้ เบื้องต้น

อาจารย์โอภาส ชำนาญกิจ

4

Percussion Instruments

อาจารย์จีรวัฒน์ แสงอนันต์

5

วงมหาดุริยางค์ไทย-สากล วังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี มีป้อม
อาจารย์ฐกฤต สุกุลกิตติไกร

 

6

การขับร้องเพลงไทย

อาจารย์ณิชกานต์ บุญดล

7

Music and Lyric

อาจารย์ดารารัตน์

8

Tranposition

อาจารย์ธนกร วิริยาลัย

9

การผลิตตะกั่วเทียบเสียงเครืิิ่องดนตรีไทย

อาจารย์ธราธิป สิทธิชัย

10

ซอด้วงเบื้องต้น

อาจารย์นันทิกานต์ แสงคำ

11

เพลงช้าเรื่องตะนาว

อาจารย์บัณฑิต กลิ่นสุคนธ์

12

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

อาจารย์พิจักษณ์ ถาวรานุรักษณ์

13

วัฒนธรรมดนตรีปี่พาทย์มอญ และเพลงระบำป๊ะเปิ้งเปิงมาง

อาจารย์ศรายุทธ หอมเย็น

14

ระเบียบวิธีการบรรเลงลูกหมด

อาจารย์ศิริลักษณ์ ฉลองธรรม

15

ประวัติชีวิตและผลงาน นายนัฐพงศ์ โสวัตร

อาจารย์สุตาภัทร พัวสวัสดีเทพ

16

การดีดจะเข้เบื้องต้น  (ebook)

วิดิโอ1 
วิดิโอ 2
วิดิโอ 3
วิดิโอ 4
วิดิโอ 5
วิดิโอ 6

อาจารย์อธิพัชร์ สุวรรณวัฒนะ

17

รูปแบบของบทเพลง

อาจารย์ ดร. ดิเรก ทัศมาลัย

ภาควิชาการศึกษา

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

1

การจัดการชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อาจารย์จริยา ตะลังวิทย์

2

ประเภทของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อาจารย์พิชญา ดำนิล

3

การออกแบบจัดทำปก ebook ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator

อาจารย์กิติพนธ์ สิริไวทยางกูร

 

Saturday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©