ต่างประเทศ

Print
Category: บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Published Date Written by Super User

 

รายงานการเดินทางเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรัฐฮังการี และสาธารณรัฐโครเอเชีย

 

รายงานโครงการศึกษาดูงานและหารือเพื่อทำบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม กับ สถาบันศิลปะกวางสี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ร       รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์