หน้าแรก

กิจกรรมชมรมจิตอาสาของนักศึกษาคณะศิลปศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนผู้เข้าร่วมชมรมชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 98 คน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผศ.ดร.ภูริ วงศ์วิเชียร และ ผศ.ธัญญาลักษณ์
ใจเที่ยง

โดยมีวัตถุประสงค์

     1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับสมาชิกในชมรมให้รู้จักการเสียสละ อดทน และมีจิตสาธารณะ

     2. เพื่อเป็นการสอนนาฏศิลป์ ดนตรี และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพี่กับน้อง

     3. เพื่อทำการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม

164108

164109

164110

164111

164112

164113

164114

Friday the 26th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©