หน้าแรก

ภาควิชาการศึกษา คณะศิลปศึกษาจัดกิจกรรม

“อบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

โดยท่านคณบดีเป็นประธานเปิดงาน มีวิทยากรศิษย์เก่าเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.62

 stu02

stu04

stu06

stu07

stu08

stu09

stu10

stu12

stu15

stu16

stu17

stu18

stu19

stu21

stu23

stu24

 

Saturday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©