หน้าแรก

โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชิ้น ครั้งที่ ๒

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย
คนละ ๑ ชิ้น ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมถ์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังให้ตระหนักความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

timeline 25620930 181357timeline 25620930 181359timeline 25620930 181401timeline 25620930 181402timeline 25620930 181403timeline 25620930 181407timeline 25620930 181411timeline 25620930 181417timeline 25620930 181422timeline 25620930 181428timeline 25620930 181435timeline 25620930 181442

Sunday the 9th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©