หน้าแรก

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา ได้นำคณาจารย์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรีไทย โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ ฐานการเรียนรู้ห้องเรียนดนตรีไทย จังหวัดสมุทรสงคราม

 timeline 25620817 152201timeline 25620817 151906timeline 25620817 151901timeline 25620817 151851timeline 25620817 151853timeline 25620817 151854timeline 25620817 151850

Wednesday the 3rd. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©