หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (พ.ศ. 2562) เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
โดยวิทยากร
ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี
นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน
ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 2562
ณ บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 timeline 20190706 183854timeline 20190706 183853timeline 20190706 183858timeline 20190706 183900timeline 20190706 183851timeline 20190706 183849timeline 20190706 183903timeline 20190706 183904

Sunday the 9th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©