หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผลิตสื่อและการจัดทำองค์ความรู้
วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความสามารถในการผลิตสื่อ และเผยแพร่สื่อในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและวิชาชีพในอนาคต
ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 545 – 546
วิทยากร
1. อาจารย์เสกสรรค์ ขวัญศรี
2. นายธนาธรณ์ มาสม

 2228422285222862228765456828 2793115070730711 16722223238742016 o65711259 2793113537397531 3109127560013807616 o65862060 2793114420730776 8858483426546679808 o65305298 2793115317397353 9006070563105406976 o

Sunday the 5th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©