หน้าแรก

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโขน สำหรับการเรียนการสอนในคาบปกติ

จะเรียนทุกวันจันทร์ โดยอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ 

09.30 - 12.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

13.30 - 16.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

 

 timeline 25620610 203338timeline 25620610 203341timeline 25620610 203344timeline 25620610 203350timeline 25620610 203353timeline 25620610 203357timeline 25620610 203401timeline 25620610 203346

Friday the 5th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©